Счетоводни услуги:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и организиране на документооборота
 • Месечно оперативно счетоводство
 • Месечно изготвяне на ДДС документи съгласно ЗДДС
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети, данъчни декларации, изготвяне и представяне на годишни статистически форми за НСИ
 • Изготвяне и подаване на БНБ форми
 • Изготвяне на мениджмънт отчети по искане и форма на клиента на месечна, тримесечна или друга база

 

HR услуги и обработка на заплати:

 • Изготвяне на трудово досие на новопостъпили служители
 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди, служебни бележки, трудови книжки
 • Региситрации и пререгистрации в НАП на трудови договори
 • Изготвяне на месечни ведомости и фишове за заплати
 • Изчисляване на нетна към брутна заплата,  болнични, отпуски
 • Изготвяне на платежни документи за/в онлайн банкиране
 • Изготвяне на справки за отчитане на разходите за заплати по кост центрове, отдели, проекти
 • Подаване на месечни декларации за платени данъци и осигуровки в НОИ
 • Удостоверения за платени данъци на чужденци

 

Други услуги:

 • Изготвяне на счетоводни и други финансови процедури
 • Организиране и асистиране на одит
 • ДДС регистрации
 • Съдействие за получаване на EORI номер
 • Съдействие при данъчни проверки и ревизии
 • Съдействие за отваряне на банкови сметки, онлайн банкиране, втори подпис при онлайн банкиране
 • Изготвяне на бюджети и следене на парични потоци

 

Административни и правни услуги:

 • Съдействие за регистрации на фирми
 • Съдействие за регистрации пред Комисия за защита на личните данни, Инспекция по труда, Агенция по финансово разузнаване
 • Изготвяне на решения на ОС на съдружниците, решения на ЕСК
 • Съдействие за издаване на актуални състояния
 • Съдействие за издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения

 

Услуги за чужденци, релокация и визови услуги

 • Подготовка и подаване на документи за издаване на разрешения за работа и синя карта
 • Подготовка и подаване на документи за издаване на разрешения за продължително пребиваване за работещи и техните семейства, служебни номера
 • Съдействие при издаване на визи
 • Подпомагане при релокация на семейства – съдействие при намиране на жилища, детски градини, училища